องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


การประชุมหารือแนวทางปฏิบัติร่วมกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่  9​  มิถุนายน  2564​  กองสาธารณสุข  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ร่วมกับ สปก.ตำท่าใหญ่ , รพ.สต.ทั้ง  2  แห่ง , ผู้บริหารสถานศึกษา​ทั้ง  5  แห่ง​  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ดำเนินการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติร่วมกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019  และแจ้งกำหนดการออกตรวจติดตามความพร้อมของสถานศึกษา​พร้อมทำการฉีดพ่นยากำจัดยุงและแมลงในสถานที่ราชการและสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่