องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


การป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก


วันที่  10  มิถุนายน  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ร่วมกับ รพ.สต.โนนศรีสง่า และ อสม.ในพื้นที่ ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย ในสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก  โรคเกิดจากแมลงมือเท้าปาก  และคณะครูพนักงานได้ร่วมกันทำความสะอาดเตรียมพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่าใหญ่