องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


โครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่  ได้ดำเนินงานตามโครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19)  เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19)  ในวันที่  14  กรกฎาคม  2564  เวลา  07.30  น.  ณ  บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่