องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


ออกพื้นที่เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่  ได้ดำเนินงานตามโครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19)  เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19)  โดยการออกพื้นที่มอบเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน  พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว  ในวันที่  13  กรกฎาคม  2564  เวลา  07.00  น.  ณ  บ้านโนนมะค่า  หมู่  6  ตำบลท่าใหญ่  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ