วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ต.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายทองถิ่น หมื่นทุม - บ้านนายเชษฐา รักษาบุญ บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนางแสงรุ่ง ปราณีบุตร - บ้านนายสัมฤทธิ์ ศิริชาติ บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายคำแปลง ชมนาวัง - บ้านนางสมหวัง ร่มจันทร์ บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านนายทองถิ่น หมื่นทุม - บ้านนายเชษฐา รักษาบุญ บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขยายท่องส่งน้ำประปา PVC. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำประปา PVC ภายในหมู่บ้าน จากร้านซ่อม คาราบาว ถึงบ้านนางจำปี ฤาชา บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำประปา PVC. ภายในหมู่บ้าน บ้านภูนกเขียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างโครงการถมดินบริเวณสระน้ำชุมชน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างโครงการถมดินบริเวณหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง