องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองสวัสดิการสังคม ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผน
แผนพัฒนาบุคลากร
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
คู่มือปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การติดตามและประเมินผล การจัดทำแผนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการผลดำเดินงานประจำปี
รายงานความพึงพอใจ
คำสั่ง
รายงานร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มติคณะรัฐมนตรี

ประวัติความเป็นมา
 
ตำบลท่าใหญ่ ได้แยกจากตำบลถ้ำวัวแดง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2526 เหตุที่ได้ชื่อว่าตำบล ท่าใหญ่ เนื่องจากใช้ชื่อตามท่าข้ามแม่น้ำชี ปัจจุบันเป็นสะพานข้ามแม่น้ำชีระหว่างตำบลคูเมืองเชื่อมกับตำบลท่าใหญ่ ซึ่งเมื่อก่อนไม่มีสะพานใช้ข้ามจากฝั่งไปสู่ฝั่งโดยใช้เรือและแพไม้เมื่อหน้าฝน หรือเดินลุยน้ำข้ามฟากเมื่อหน้าแล้ง ระหว่างราษฎรตำบลคูเมืองและราษฎรตำบลถ้ำวัวแดงและพัฒนาเป็นกระเช้าข้ามฟากและเป็นสะพานในยุคปัจจุบัน เมื่อตำบลถ้ำวัวแดงได้แบ่งเขตการปกครองเพิ่มมากขึ้น จึงได้แยกตำบลออกมาโดยใช้ชื่อตำบลว่า “ตำบลท่าใหญ่” ตามลักษณะของท่าข้ามและเป็นที่ระลึกถึงการต่อสู้กับความยากลำบากในการข้ามแม่น้ำชี เพื่อเป็นข้อคิดและเป็นอนุสรณ์ของคนรุ่นหลังต่อไป