องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการอบต.ท่าใหญ่ ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
------------------------
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ท่าใหญ่ ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง 4.50 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน1 ป้าย รวมราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ 372,000.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3.มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 186,000.-บาท ของค่าจ้าง โดยหลักฐาน
แสดงผลงานนั้นไม่เกิน - ปี นับถึงวันเปิดซองสอบราคา
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างให้ผู้ยื่นแบบและรายการ ไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ยื่นแบบและรายการได้ทราบสถานก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหาอุปสรรคในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ไม่ได้
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ. 2553 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น. ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับอำเภอ ตั้งอยู่ ณ. ที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000.-บาท ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ระหว่างวันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2553 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4482-3994 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553(นายโกสิต บุญเสนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 30 ส.ค. 2553