องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำปีจบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 16-17 กันยายน 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ นำโดยนายโกสิต บุญเสนา ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ วิทยากร นายเกรียงศักดิ์ กองเงินนอก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนศรีสง่า คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันฯ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนฯ และสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกองทุนฯ คณะอนุกรรมการกองทุนฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานกองทุน และเพื่อเตรียมความพร้อม และสนับสนุนการสร้างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสำหรับดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

2024-03-22
2024-03-22
2024-02-06
2024-02-01
2023-09-26
2023-09-23
2023-09-17
2023-09-06
2023-08-18
2023-08-17