องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
 


ประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 – 2570)


เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ได้ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยมี นายโกสิต บุญเสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งได้จากการรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหารในการแก้ไข้ปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ และเตรียมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้

2024-03-22
2024-03-22
2024-02-06
2024-02-01
2023-09-26
2023-09-23
2023-09-17
2023-09-06
2023-08-18
2023-08-17