องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายโกสิต     บุญเสนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร :  088-7259579


นายธนดล     โควินทะสูตร
-ว่าง-
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร :  084-9606816


นายอนัน   คำพร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร :  065-1129784