องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายสมใจ   ดาหนองเป็ด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายเตรียม   แสนประกอบ นายคมสันต์   นาสมพงษ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายเสาร์   เต้หนองเป็ด นายประดิษฐ์   ถาวงค์กลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายประมงค์   สีพลเลห์ นายสัมฤทธิ์  จำบัวขาว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมาน  หงษ์คำดี นางสาวกัลยา   ประจำเมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางจันทร์  อินกลาง นายสมร   บัวผัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล