องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางชาลิสา   บุญเสนา
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่
โทร :  082-1393539

นางชาลิสา   บุญเสนา
นางวาสนา  วงศ์น้ำนอง
นายระพีพัฒน์ วงค์น้ำนอง
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นักวิชาการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 082-1393539 โทร : 063-4588739 โทร : 087-0307290
นางชาลิสา   บุญเสนา
นางชาลิสา   บุญเสนา
นายระพีพัฒน์ วงค์น้ำนอง
หัวหน้าสำนักงานปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
หัวหน้าสำนักงานปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 082-1393539 โทร : 082-1393539 โทร : 087-0307290


นายระพีพัฒน์ วงค์น้ำนอง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร


โทร : 087-0307290