องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


นางชาลิสา  บุญเสนา
  หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่
โทร :  082-1393539

นางชาลิสา  บุญเสนา
  หัวหน้าสำนักปลัด
นายนพดล  พลธรรม จ.ส.ต.ตุลา ผู้นวนงาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายเปรมศัก  ปีมะนาว นายสำเนาว์  ขุนแสน นายบุญถม  มาตรสงคราม
พนักงานขับรถขุดตีนตะขาบ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ นักการภารโรง


นางสาวศิริพร  สมบัติหล้า นายพายุ  ต่อโชติ
นายศิริพงศ์  กองเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คนงานทั่วไป