องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม ฯ
นายระพีพัฒน์ วงค์น้ำนอง


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวนราวดี  คุรุวงษ์


นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายไพโรจน์  หมู่หนองสังข์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน