องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
กองสาธารณสุขฯ

นางชาลิสา  บุญเสนา
หัวหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

นายสำเนียง   วงศชาลี
พนักงานขับรถบรรทุกเก็บขยะ