องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
กองส่งเสริมการเกษตร

นายระพีพัฒน์ วงค์น้ำนอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร