องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
งานตรวจสอบภายใน

                                                                            

 

นายนพดล   พลธรรม
รักษาการตรวจสอบภายใน