องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์


ท่าใหญ่น่าอยู่ ฟื้นฟูการศึกษา วัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน
สวัสดิการ สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง ราษฎรมีส่วนร่วมพันธกิจ
1.การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2.ส่งเสริมการศึกษา ฟื้นฟูศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
4.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
5.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้ประชาชนอย่างทั่วถึง 6.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน