องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

การศึกษา
  โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
5 แห่ง
  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 2 แห่ง 2 แห่ง
  โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง - แห่ง
  โรงเรียน / สถานศึกษาชั้นสูง - แห่ง - แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง 4 แห่ง
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล 1 แห่ง 1 แห่ง
 
สาธารณสุข
  โรงพยาบาลของรัฐ
- เตียง - แห่ง
  สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 3 แห่ง
  สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100