องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับชำระภาษีป้าย [ 30 ม.ค. 2566 ]36
2 สนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค [ 26 ม.ค. 2566 ]35
3 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 25 ม.ค. 2566 ]31
4 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 24 ม.ค. 2566 ]29
5 จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 23 ม.ค. 2566 ]27
6 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 23 ม.ค. 2566 ]26
7 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์หรือข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 20 ม.ค. 2566 ]30
8 การให้บริการข้อมูลด้านสาธารณสุข [ 19 ม.ค. 2566 ]31
9 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 17 ม.ค. 2566 ]32
10 การช่วยเหลือสาธารณภัย [ 16 ม.ค. 2566 ]32
11 การให้บริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี [ 12 ม.ค. 2566 ]28
12 การให้บริการข้อมูลส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 11 ม.ค. 2566 ]29
13 การให้บริการข้อมูลการให้คำแนะนำด้านการเงินและบัญชี [ 10 ม.ค. 2566 ]23
14 การให้บริการกำจัดขยะมูลฝอย [ 9 ม.ค. 2566 ]38
15 ให้บริการรับส่งผู้ป่วยเรื้อรัง [ 6 ม.ค. 2566 ]27
16 การให้บริการข้อมูลด้านการเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี [ 5 ม.ค. 2566 ]28
17 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 4 ม.ค. 2566 ]31
18 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 4 ม.ค. 2566 ]30
19 ให้บริการยืมเต้นท์,โต๊ะ,เก้าอี้,เครื่องเสียง,ฯลฯ [ 4 ม.ค. 2566 ]28
20 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ม.ค. 2566 ]29